+420 777 046 176
info@tulsy.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRONÁJMU

 • Občanský průkaz (pas)
 • Bydliště mimo městské úřady ČR
 • Finanční záloha dle ceníku
 • Sepsání smlouvy o nájmu stroje
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše data pečlivě chráníme, stejně jako ta naše. S nikým je nesdílíme, a uchováváme je pouze po dobu nezbytně nutnou.

PRAVIDLA NÁJMU

 1. Nájemce přebírá věc v bezvadném stavu (případná poškození jsou uvedena níže v odstavci „Poškození při zapůjčení”). V případě jiného poškození věci, než je uvedeno v odstavci „Poškození při zapůjčení” či ztrátě nebo odcizení věci, se nájemce zavazuje uhradit veškeré škody, které tímto pronajímateli vznikly.
 2. Nájemce se zavazuje dodržovat pravidla obsluhy, se kterými byl seznámen.
 3. Pronajatou věc smí obsluhovat pouze nájemce, zapůjčení věci třetí straně je zakázáno.
 4. Při zapůjčení věci (přívěsu) byl předán nájemci malý technický průkaz a zelená karta s mezinárodním pojištěním a nájemce se zavazuje tyto „doklady“ vrátit. V opačném případě po nájemci bude pronajímatel požadovat úhradu škod, které mu vzniknou.
 5. Po skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajatou věc pronajímateli v jeho sídle.
 6. Při vrácení znečištěné věci bude účtováno její čištění dle míry znečištění.
 7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
 8. Nájemce je plně zodpovědný za pronajatou věc po dobu nájmu.